Có 1 kết quả:

pháp tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách chép luật lệ quốc gia — Quốc tịch nước Pháp, được coi là công dân nước Pháp.