Có 1 kết quả:

pháp võng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ luật lệ quốc gia chi phối mọi người, giống như cái lưới. Không để ai lọt ra ngoài. Lưới pháp luật.