Có 1 kết quả:

pháp duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc với giáo lí của Phật, chỉ việc đi tu.