Có 1 kết quả:

pháp hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Pháp danh 法名.