Có 1 kết quả:

pháp quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ phép tắc phải theo.