Có 1 kết quả:

pháp ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói hợp với phép tắc.