Có 1 kết quả:

pháp luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ giáo lí của nhà Phật. Giống như bánh xe lăn khắp nơi mà giải thoát chop tất cả chúng sanh.

Một số bài thơ có sử dụng