Có 1 kết quả:

pháp vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ giáo lí nhà Phật, vì giáo lí nhà Phật ban cho khắp chúng sinh, giống như mưa rơi, nhuần thấm muôn loài cây cỏ.

Một số bài thơ có sử dụng