Có 1 kết quả:

phiếm lạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phiếm lạm 氾濫.

Một số bài thơ có sử dụng