Có 1 kết quả:

phiếm xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi chung, chỉ chung cả.