Có 1 kết quả:

ba sĩ đốn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thành phố Boston (Mĩ Quốc).