Có 1 kết quả:

ba phiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoan nghênh, cổ vũ.