Có 1 kết quả:

ba tư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước: Persia (tiếng Anh), thuộc Á châu. Nay gọi là “Y-Lãng” 伊朗 (Iran).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm chữ Perse hoặc Persia, tức Ba-tư ở Á châu.