Có 1 kết quả:

ba tư giáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức là đạo Zoroastrianisme chủ trương hai thần Thiện và Ác, cũng gọi là Nhị Nguyên giáo hoặc Nhị Thần giáo (tiếng Pháp: Parsisme). § Cũng gọi là: “Bái hỏa giáo” 拜火教, “Hiên đạo” 祆道.