Có 1 kết quả:

ba ba

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lưu lạc trôi nổi — Rét lập cập.

Một số bài thơ có sử dụng