Có 1 kết quả:

ba lưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dòng nước.
2. Trôi nổi theo sóng nước. Tỉ dụ việc đời thay đổi biến hóa. ◇Tăng Củng 曾鞏: “Chu du đương thế, thường phỉ nhiên hữu phù suy cứu khuyết chi tâm, phi đồ thị bì phu, tùy ba lưu, khiên chi diệp nhi dĩ dã” 周遊當世, 常斐然有扶衰救缺之心, 非徒嗜皮膚, 隨波流, 搴枝葉而已也 (Thướng Âu Dương học sĩ đệ nhất thư 上歐陽學士第一書).
3. Hình dung ánh mắt long lanh chuyển động. ◇Châu Tuyền Cư Sĩ 珠泉居士: “Kì thân ngọc lập, tuệ nhãn ba lưu” 頎身玉立, 慧眼波流 (Tuyết Hồng tiểu kí 雪鴻小記).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng xô, nước chảy. Chỉ việc đời đổi thay.

Một số bài thơ có sử dụng