Có 1 kết quả:

ba đào

1/1

ba đào

giản thể

Từ điển phổ thông

sóng lớn, sóng to