Có 1 kết quả:

ba lan

1/1

ba lan

giản thể

Từ điển phổ thông

1. sóng lớn, sóng to
2. nước Ba Lan