Có 1 kết quả:

ba đào

1/1

ba đào

phồn thể

Từ điển phổ thông

sóng lớn, sóng to

Từ điển trích dẫn

1. Sóng lớn. ◇Trương Kiều 張喬: “Sầu liên viễn thủy ba đào dạ, Mộng đoạn không san vũ bạc thì” 愁連遠水波濤夜, 夢斷空山雨雹時 (Vọng Vu San 望巫山).
2. Chỉ cảnh gian nan hiểm trở. ◇Mạnh Giao 孟郊: “Hà tất tại ba đào, Nhiên hậu kinh trầm phù” 何必在波濤, 然後驚沉浮 (Bách ưu 百憂).
3. Tỉ dụ biến cố thình lình. ◇Tần tính lục quốc bình thoại 秦併六國平話: “Hán Tổ Tây chinh bỉnh bạch mao, Tử Anh tông miếu khởi ba đào” 漢祖西征秉白旄, 子嬰宗廟起波濤 (Quyển thượng).
4. Tỉ dụ tâm tình lai láng, ý tưởng dồn dập (như sóng lớn). ◇Hàn Dũ 韓愈: “Nam Cung tiên sanh hãn đắc chi, Ba đào nhập bút khu văn từ” 南宮先生忻得之, 波濤入筆驅文辭 (Đào nguyên đồ 桃源圖).
5. Trốn chạy, bôn đào. ◇Lí Bạch 李白: “Sất trá kinh bách chiến, Hung Nô tận ba đào” 叱吒經百戰, 匈奴盡波濤 (Bạch Mã Thiên 白馬篇).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng nước — Chỉ tình trạng vất vả lận đận như bị sóng đánh.

Một số bài thơ có sử dụng