Có 1 kết quả:

ba la mật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vượt đến cõi giải thoát, cứu độ được người khác. Phiên âm tiếng Phạn "pāramitā". Còn được phiên âm là “Ba-la-mật-đa” 波羅蜜多 và “Ba-la-nhĩ-đa” 波囉弭多, Hán dịch là “đáo bỉ ngạn” 到彼岸 qua đến bờ bên kia, “độ vô cực” 度無極 đến nơi không giới hạn, “độ” 度 vượt qua, “sự cứu cánh” 事究竟 viên mãn rốt ráo sự việc. Thuật ngữ đề cập đến pháp tu tập nền tảng Tính không của hàng Bồ Tát Đại thừa để đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. Phật giáo Đại thừa có dạy pháp tu Lục Ba-la-mật và Thập Ba-la-mật để được đến bờ giải thoát.
2. Cây mít, trái mít. § Cũng gọi là “ba la mật” 菠蘿蜜, “bà na sa” 婆那娑.