Có 1 kết quả:

ba thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các quan ở dưới nước, các vị thuỷ thần.