Có 1 kết quả:

ba lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước ở Đông Âu (tiếng Anh: Poland).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm chữ Poland, tức một nước ở trung bộ châu Âu.