Có 1 kết quả:

ba tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cõi sóng nước, chỉ cuộc đời vất vả.

Một số bài thơ có sử dụng