Có 1 kết quả:

nê thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Than bùn, thứ than xấu.