Có 1 kết quả:

nê tuý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say mềm.

Một số bài thơ có sử dụng