Có 1 kết quả:

nê kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bùn vàng, tức chất kim nhũ.

Một số bài thơ có sử dụng