Có 1 kết quả:

nê thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúi đầu sát đất.