Có 1 kết quả:

chú ý

1/1

chú ý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chú ý, để ý, chú tâm

Một số bài thơ có sử dụng