Có 1 kết quả:

chú minh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giảng giải rõ ràng. § Cũng như “thuyết minh” 說明.