Có 1 kết quả:

chú sớ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giảng rõ chữ và câu (âm đọc, ý nghĩa...) của kinh sách gọi là “chú” 注; giải thích lời chú gọi là “sớ” 疏.
2. Kí thuật, kí tải.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giảng rõ. Ghi thêm vào để giảng nghĩa gọi là Chú. Nói rõ hơn về lời chú gọi là Sớ.