Có 1 kết quả:

chú âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ghi âm đọc (dùng chữ đồng âm hoặc kí hiệu).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi cách đọc.