Có 1 kết quả:

vịnh du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bơi lội. Cũng nói: Du vịnh.