Có 1 kết quả:

dương hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng ngoại quốc.

Một số bài thơ có sử dụng