Có 1 kết quả:

dương xa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xe kéo, xe tay.