Có 1 kết quả:

tẩy vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rửa dạ dày, một phương pháp giải độc. Cũng gọi là Tẩy trường ( rửa ruột ).