Có 1 kết quả:

lạc lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng nước chảy xuống.