Có 1 kết quả:

tân nhai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bờ sông. Bến sông.

Một số bài thơ có sử dụng