Có 1 kết quả:

tiết độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tống cái độc ra ngoài.