Có 1 kết quả:

tiết lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tiết lậu 洩漏.