Có 1 kết quả:

hồng đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nết lớn, đức lớn — Một niên hiệu của vua Thánh Tông nhà Hậu Lê.