Có 1 kết quả:

hồng đức quốc âm thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tập thơ chữ Nôm của vua tôi Lê Thánh Tông.