Có 1 kết quả:

hồng đức thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của vua tôi Lê Thánh Tông.