Có 1 kết quả:

nhị hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cái hồ thuộc tỉnh Vân Nam.