Có 1 kết quả:

viên viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chảy nhiều.