Có 1 kết quả:

hoạt lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức sống. Sức làm việc để sống.