Có 1 kết quả:

hoạt khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng lưỡi lanh lẹ, ăn nói mau mắn.