Có 1 kết quả:

hoạt hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lửa cháy mạnh mẽ.