Có 1 kết quả:

hoạt môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đầu van ( Valve ).