Có 1 kết quả:

phái viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được sai đi làm việc.