Có 1 kết quả:

lưu truyền

1/1

lưu truyền

giản thể

Từ điển phổ thông

truyền nối đời